Thánh lễ Chúa nhật ngày 18-10-2020

Lịch Công Giáo Năm 2021

Thánh lễ Chúa nhật ngày 18-10-2020 –  Thánh lễ Chúa nhật 29 Thường niên, Năm A