Đài Phát Thanh Vatican

Thánh lễ Cầu Nguyện cho linh hồn Cha Mác Cô Bùi Quan Đức tối 21.5.2018