Trực tiếp Thánh Lễ

Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha Phaolô đêm 16/3/2018