Thánh lễ cầu cho linh hồn Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng

Trực tiếp Thánh Lễ

Thánh lễ cầu cho linh hồn Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng