Thánh lễ an táng cha Mác-cô Bùi Quan Đức

Cha MÁC-CÔ BÙI QUAN ĐỨC, C.Ss.R.
Sinh ngày: 06.10.1966 tại Sài Gòn.
Khẩn Lần đầu: 01.08.1992
Khẩn Trọn đời: 01.08.1996
Lãnh sử vụ Linh mục: 04.09.1999
Đã an nghi trong Chúa lúc 21 giờ 30, Chúa Nhật, ngày 20 tháng 5 năm
2018, tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng, sau 52 năm làm con Chúa trên
dương thế, 26 năm sống lời khấn Dòng và 19 năm thì hành sử vụ Linh mục.

<