Trực tiếp Thánh Lễ

Thánh lễ An Táng Cha GIOAN BAOTIXITA PHẠM ĐÌNH KHƠI