Trực tiếp Thánh Lễ

Thánh lễ an táng Cha Gioakim Nguyễn Thúc NênThánh lễ an táng Cha Gioakim Nguyễn Thúc Nên