Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11, 25). Thánh lễ An Táng Cha Antôn Phạm Văn Nam Tu sĩ Linh mục CSsR – 06g 00 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 18/09/2018

<