Trực tiếp Thánh Lễ

Đại diện Tân linh mục Phú Cường cảm ơn sau lễ truyền chức 27/11/2019