Lịch Công giáo năm 2020

Quý Hồng Y, quý Đức cha tham dự trong thánh lễ truyền chức giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn