Phỏng vấn Đức cha Phêrô NGUYỄN VĂN KHẢM

Đài Phát Thanh Vatican

xem thêm: Tiểu sử Đức cha Phêrô NGUYỄN VĂN KHẢM