Nước ngập các em vẫn đến nhà Chúa

Trực tiếp Thánh Lễ

Mặc dù nước ngập cả vào trong nhà thờ, nhưng các em TNTT vẫn đến để sinh hoạt bình thường.