Nước ngập các em vẫn đến nhà Chúa

Mặc dù nước ngập cả vào trong nhà thờ, nhưng các em TNTT vẫn đến để sinh hoạt bình thường.

<