ĐGH với Chủ tịch Nước Việt Nam: Tôi thấy chúng ta đang tán thành về những dự án của chúng ta

<