Làm sao biết được ý của Thiên Chúa? Thiên Chúa có thường giấu kỹ ý muốn của Ngài không? Hẳn là không rồi. Thiên Chúa rất muốn bày tỏ ý của Ngài cho con người, cho từng người. Ngài muốn mặc khải về kế hoạch riêng Ngài có với từng người chúng ta. John Powel viết một câu rất ý nghĩa: Thiên Chúa sai mỗi người đến thế gian với một sứ điệp để loan báo, với một bài ca đặc biệt để hát lên, với một nghĩa cử yêu thương để ban tặng.

<