Người Công Giáo có được phép sử dụng Bao Cao Su không?

Trực tiếp Thánh Lễ

Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn trả lời về vấn đề: SỬ DỤNG BAO CAO SU