Cha Giuse Nguyễn Đình Bốn sinh ngày 13/10/1944 tại Thái Bình. Thụ phong Linh Mục ngày 7/10/1981 đã được Chúa gọi về lúc 00h15 ngày 15/11/2019. Thánh lễ an táng Cha Giuse được cử hành vào lúc 8h00, ngày 18/11/2019.

Full Thánh lễ an táng cha cố Giuse: ấn xem

Nghi thức tiễn biệt Cha Giuse Nguyễn Đình Bốn

<