Nghi thức Tẫn liệm cha Luca Nguyễn Huy Kỳ

Nghi thức Tẫn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho cha Luca Nguyễn Huy Kỳ.

Vào lúc 7h30, ngày 27-06-2021- Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi đã chủ sự nghi thức Tẫn liệm và dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Luca Nguyễn Huy Kỳ tại Chủng viện Qui Nhơn.

Nghi thức Tẫn liệm cha Luca Nguyễn Huy Kỳ

<