Thương dân miền Trung mỗi mùa lũ lụt, nước ngập tới nóc nhà
Miền trung lũ lụt nước ngập tới nóc nhà

<