Lịch Công giáo năm 2020

Một đại diện có lời cảm ơn sau Thánh Lễ truyền chức Linh Muc và Phó Tế giáo phận Thái Bình ngày 7/12/2019Thánh Lễ truyền chức Linh Mục và Phó Tế giáo phận Thái Bình 7/12/2019