Khai mạc tháng dâng hoa kính Đức Mẹ 2018 tại Đức Mẹ Trà Kiệu

<