Giáo phận Phú Cường trực tiếp Thánh lễ

Giáo phận Phú Cường trực tiếp Thánh lễ. Giáo phận Phú Cường lễ trực tuyến thứ 2 – thứ bẩy vào lúc 5h00, Chúa Nhật lúc 5h00, 17h00

Ngày Thường

Chúa Nhật

Sáng: 5h00 (NT), 5h00 (TH), 5h00( LX), 5h00 (PC), 5h15 (MT), 5h15 (ĐL), 5h30 (BMT), 6h00 (XL), 6h30 (HP), 7h00 (HN), 7h00 (SG), 8h00 (BMT), 8h00(HH), 8h00 (VL),  8h00( LX)

Chiều: 17h00 (ĐN), 17h00 (CT), 17h30 (TH), 17h30 (MT), 17h30 (SG), 18h00 (HN), 18h30 (HP), 19h00 ( LX), 19h00 (BN), 19h30 (PD),  19h30 (TB), 19h30 (HH), 20h00 (HN)

Trực tiếp Thánh lễ hằng ngày

<