Giáo phận Hà Tĩnh trực tiếp Thánh lễ ngày 29-4-2021

Thánh lễ Kết thúc sứ vụ Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và Khai mạc sứ vụ Giám quản Tông tòa của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn.

<