Thánh lễ truyền chức Phó Tế giáo phận Bắc Ninh 28/12/2018

Vào lúc 19g00 ngày lễ Các Thánh Anh Hài (28 tháng 12) năm 2018, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt sj., giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ tế thánh lễ truyền chức phó tế cho 13 thầy. Dưới đây là danh sách các thầy phó tế

1. Thầy An-rê Dũng Lạc Maria Nguyễn Văn Bình – Sinh năm 1966 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc 2. Thầy Phê-rô Maria Nguyễn Thái Công – Sinh năm 1981 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc 3. Thầy Lu-i Gông-da-ga Maria Nguyễn Văn Đại – Sinh năm 1973 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. 4. Thầy Ba-na-ba Maria Nguyễn Văn Phú – Sinh năm 1972 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. 5. Thầy Giu-se Maria Nguyễn Trường Thọ – Sinh năm 1969 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. 6. Thầy Bê-na-đô Maria Nguyễn Văn Tri – Sinh năm 1970 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. 7. Thầy Gioan Ơ-đê Maria Phạm Quốc Tuấn – Sinh năm 1977 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. 8. Thầy Đaminh Nguyễn Văn Anh – Sinh năm 1978 tại giáo xứ Nhã Lộng, giáo phận Bắc Ninh. 9. Thầy Tô-ma Nguyễn Văn Huệ – Sinh năm 1982 tại giáo xứ Phúc Yên, giáo phận Bắc Ninh. 10. Thầy Giu-se Hoàng Trọng Hữu – Sinh năm 1985 tại giáo xứ Lai Tê, giáo phận Bắc Ninh. 11. Thầy Đaminh Nguyễn Văn Quân – Sinh năm 1984 tại giáo xứ Nhã Lộng, giáo phận Bắc Ninh. 12. Thầy Giuse Nguyễn Minh Thọ – Sinh năm 1985 tại giáo xứ Vân Cương, giáo phận Bắc Ninh 13. Thầy Phao-lô Nguyễn Khắc Trọng – Sinh năm 1985 tại giáo xứ Hòa Loan, giáo phận Bắc Ninh. Xin chúc mừng quý thầy phó tế, chúc mừng giáo phận Bắc Ninh và dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

 

 

 

 

<