Đức TGM Marek Zalewski dâng Thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Vào lúc 17g30 Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski dâng Thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà TGP Sài Gòn

<