Dâng lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô 9h00 ngày 22.5.2018

Cộng Đoàn CSsR Mai Thôn & Học Viện Thánh Anphongsô – 9g 00 Dâng lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô

<