Cộng Đoàn CSsR Mai Thôn & Học Viện Thánh Anphongsô – 9g 00 Dâng lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô

Lịch Công giáo năm 2020