Dâng hoa kính Đức Mẹ 2020

Các Nữ tu dâng hoa lên Mẹ Maria tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội

<