Dâng Hoa tại nhà thờ Chánh Tòa Xuân Lộc 24.05.2018

Trực tiếp Thánh Lễ

Dâng Hoa Chánh Tòa Xuân Lộc 24.05.2018