Đại lễ Thánh Giuse Quan thầy giáo phận và Truyền chức phó tế 19-03-2018

Trực tiếp Thánh Lễ

Giáo Phận Thanh Hóa: Đại lễ Thánh Giuse Quan thầy giáo phận và Truyền chức phó tế 19-03-2018