Bài phát biểu Chúc Mừng của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh trong Thánh lễ tạ Ơn, Nghi thức nhận Giáo phận Phận Thiết của Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng ngày 12/12/2019Cùng cười với bài phát biểu Chúc Mừng của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh

<