Cha Giuse Trần Đình Long tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn 30/8/2019

<