Cập nhật tình hình Bão số 9 lúc 12h, ngày 28-10-2020

Cập nhật tình hình Bão số 9 lúc 12h, ngày 28-10-2020


Cập nhật tình hình Bão số 9 lúc 12h, ngày 28-10-2020

<