1. “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ I, giáo phận Thái Bình, năm 2002.

2. “Đây là Mẹ con” (Ga 19,27).
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ II, giáo phận Phát Diệm, năm 2003.

3. “Như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21).
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ III, Tổng giáo phận Hà Nội, năm 2004.

4. “Bẻ Bánh cuộc đời”.
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ IV, giáo phận Thanh Hóa, năm 2005.

5. “Lạy Chúa, con phải làm gì” (Cv 20,10).
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ V, giáo phận Vinh, năm 2006.

6. “Hãy theo Thầy” (Ga 21,19).
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ VI, giáo phận Hải Phòng, năm 2007.

7. “Anh em sẽ nhận Thánh Thần ngự xuống trên anh em, bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8).
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ VII, giáo phận Bùi Chu, năm 2008.

8. “Thắp sáng tình yêu gia đình”.
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ VIII, giáo phận Hưng Hóa, năm 2009.

9. “Thầy gọi anh em là bạn” (Ga 15,15).
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ IX, giáo phận Bắc Ninh, năm 2011.

10. “Hãy ở lại trong Thầy” (Ga 15,4).
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ X, giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, năm 2012.

11. “Tôi biết tôi tin vào ai” (2Tm 1,12).
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ XI, giáo phận Thái Bình, năm 2013.

12 “Thắp sáng tình yêu gia đình”
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ XII, giáo phận Phát Diệm, năm 2014.

13. “Anh em là muối và ánh sáng cho trần gian” (Mt 5, 13-16).
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ XIII, Tổng giáo phận Hà Nội, năm 2015.

14. “Hãy đi và làm như vậy” (Lc 10,37).
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ XIV, giáo phận Vinh, năm 2016.

15. “Hãy ra chỗ nước sâu” (Lc 5,4).
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ XV, giáo phận Thanh Hóa, năm 2017.

16. Chủ để của Đại hội giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVI, tại giáo phận Hải Phòng, ngày 14-15/11/2018, là: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” (Lc 21,36).

<