Nghi Thức Tẩm Liệm Linh mục Antôn Nguyễn Trường Thăng

Ảnh: Facebook

lịch công giáo năm 2018