Thông báo của Tòa TGM Huế về Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế ngày 19.3.2019

Xem thêm: Thánh lễ truyền chức Linh Mục 2018 tại TGP Huế
Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế ngày 19.3.2019

Xem thêm: Thánh lễ truyền chức Linh Mục 2018 tại TGP Huế