Thuyên chuyển và bổ nhiệm Linh mục TGP Huế tháng 10.2019

Thông báo của Tòa TGM Huế về việc thuyên chuyển và bổ nhiệm các Linh mục tháng 10.2019

 

 

 

 

 

 

 

<