Thuyên chuyển và bổ nhiệm Linh mục TGP Huế 2020

    Thông báo thuyên chuyển và bổ nhiệm Linh mục trong TGP Huế ngày 06.11.2020


    thuyen_chuyen_bo_nhiem_linh_muc_hue_2020

    Thuyên chuyển và bổ nhiệm Linh mục TGP Huế 2020

    Thuyên chuyển và bổ nhiệm Linh mục TGP Huế 2020

    <