Bổ nhiệm và Thuyên chuyển linh mục Thanh Hóa 2019

Bổ nhiệm & Thuyên chuyển

linh mục giáo phận Thanh Hóa

năm 2019
Thuyên chuyển linh mục Thanh Hóa 2019
Thuyên chuyển linh mục Thanh Hóa 2019

Thuyên chuyển linh mục giáo phận thanh hóa 2019

<