Thuyên chuyển linh mục TGP Huế 2020

Thông báo của Tòa TGM Huế về việc thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục

Thuyên chuyển linh mục TGP Huế 2020

<