Thuyên chuyển linh mục Quy Nhơn 2020

Lịch thuyên chuyển Linh mục năm 2020

LỊCH BỔ NHIỆM CÁC CHA

stt Tên thánh, họ và tên Nơi chuyển đến Chức vụ Ngày bổ nhiệm Giờ lễ Lễ phục
THÁNG SÁU
1 Cha Phaolô Nguyễn Anh Quốc Giáo xứ Nam Bình Phó xứ Thứ Bảy
20.06.2020
2 Cha Tôma Nguyễn Văn Điền Giáo xứ Qui Đức Phó xứ Chúa Nhật
21.06.2020
3 Cha Luy Lê Ngọc Báu Giáo xứ Chính Tòa Phó xứ Chúa Nhật
21.06.2020
4 Cha Simon Lê Xuân Ban Giáo xứ Qui Hiệp Phó xứ Chúa Nhật
21.06.2020
5 Cha Giuse Nguyễn Bá Định Chủng viện Qui Nhơn Chúa Nhật
21.06.2020
6 Cha Giuse Nguyễn Hạ Huy Giáo xứ Đại An Phó xứ Chúa Nhật
21.06.2020
7 Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tú Giáo xứ Thác Đá Hạ Phó xứ Chúa Nhật
21.06.2020
8 Cha Giuse Nguyễn Thanh Việt Giáo xứ Cây Rỏi Phó xứ Chúa Nhật
21.06.2020
9 Cha Antôn Thạch Bích Ngọc Giáo xứ Hóc Gáo Phó xứ Chúa Nhật
21.06.2020
10 Cha Matthêô Nguyễn Hiểu Thạch Giáo xứ Sông Cầu Phó xứ Chúa Nhật
21.06.2020
11 Cha Giuse Lê Quốc Thịnh Giáo xứ Tuy Hòa Phó xứ Chúa Nhật
21.06.2020
12 Cha Hilariô M. Bùi Văn Tuấn Giáo xứ Sơn Giang Phó xứ Chúa Nhật
21.06.2020
13 Cha Simon Nguyễn Thanh Tú Giáo họ Bl. Gò Găng Quản nhiệm Thứ Hai
22.06.2020
9 giờ Xanh
14 Cha Phêrô Lê Nguyễn Hoàng Vũ Giáo họ Bl. Trung Ái Quản nhiệm Thứ Ba
23.06.2020
9 giờ Xanh
15 Cha Giuse Phan Thế Vinh Giáo xứ Tịnh Sơn Chính xứ Thứ Năm
25.06.2020
9 giờ 30 Xanh
16 Cha Tôma Nguyễn Công Binh Dưỡng bệnh tại TGM 25.06.2020
17 Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Đức Giáo họ Bl. Kỳ Bương Quản nhiệm Thứ Sáu
26.06.2020
9 giờ Xanh
18 Cha Giuse Nguyễn Minh Đạt Giáo xứ Phù Mỹ Phó xứ Chúa Nhật
28.06.2020
19 Cha Simon Phêrô Võ Hoàng Sâm Giáo xứ Quảng Ngãi Phó xứ Chúa Nhật
28.06.2020
THÁNG BẢY
20 Cha Carôlô Nguyễn Phan Huy Dũng Giáo họ Bl. Hòa Mục Quản nhiệm Thư Tư
01.07.2020
9 giờ Xanh
21 Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Thắng Giáo xứ Tân Dinh Chính xứ Thứ Năm
02.07.2020
9 giờ Xanh
22 Cha Phêrô Võ Thanh Nhàn Giáo xứ Gò Thị Chính xứ Thứ Sáu
03.07.2020
9 giờ Đỏ
23 Cha Phêrô Nguyễn Văn Kính Hưu dưỡng tại Làng Sông 03.07.2020
24 Cha Phanxicô X. Nguyễn Văn Toàn Giáo xứ Gò Thị Phó xứ 03.07.2020

 

Kính mời Quý Cha tham dự thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho quý Cha nhận sở mới. Con xin chân thành cảm ơn.
Vp. TGM Qui Nhơn,
Lm. Anrê Huỳnh Tấn Nha
<