Thuyên chuyển linh mục Quy Nhơn 2020

  Lịch thuyên chuyển Linh mục năm 2020

  LỊCH BỔ NHIỆM CÁC CHA

  stt Tên thánh, họ và tên Nơi chuyển đến Chức vụ Ngày bổ nhiệm Giờ lễ Lễ phục
  THÁNG SÁU
  1 Cha Phaolô Nguyễn Anh Quốc Giáo xứ Nam Bình Phó xứ Thứ Bảy
  20.06.2020
  2 Cha Tôma Nguyễn Văn Điền Giáo xứ Qui Đức Phó xứ Chúa Nhật
  21.06.2020
  3 Cha Luy Lê Ngọc Báu Giáo xứ Chính Tòa Phó xứ Chúa Nhật
  21.06.2020
  4 Cha Simon Lê Xuân Ban Giáo xứ Qui Hiệp Phó xứ Chúa Nhật
  21.06.2020
  5 Cha Giuse Nguyễn Bá Định Chủng viện Qui Nhơn Chúa Nhật
  21.06.2020
  6 Cha Giuse Nguyễn Hạ Huy Giáo xứ Đại An Phó xứ Chúa Nhật
  21.06.2020
  7 Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tú Giáo xứ Thác Đá Hạ Phó xứ Chúa Nhật
  21.06.2020
  8 Cha Giuse Nguyễn Thanh Việt Giáo xứ Cây Rỏi Phó xứ Chúa Nhật
  21.06.2020
  9 Cha Antôn Thạch Bích Ngọc Giáo xứ Hóc Gáo Phó xứ Chúa Nhật
  21.06.2020
  10 Cha Matthêô Nguyễn Hiểu Thạch Giáo xứ Sông Cầu Phó xứ Chúa Nhật
  21.06.2020
  11 Cha Giuse Lê Quốc Thịnh Giáo xứ Tuy Hòa Phó xứ Chúa Nhật
  21.06.2020
  12 Cha Hilariô M. Bùi Văn Tuấn Giáo xứ Sơn Giang Phó xứ Chúa Nhật
  21.06.2020
  13 Cha Simon Nguyễn Thanh Tú Giáo họ Bl. Gò Găng Quản nhiệm Thứ Hai
  22.06.2020
  9 giờ Xanh
  14 Cha Phêrô Lê Nguyễn Hoàng Vũ Giáo họ Bl. Trung Ái Quản nhiệm Thứ Ba
  23.06.2020
  9 giờ Xanh
  15 Cha Giuse Phan Thế Vinh Giáo xứ Tịnh Sơn Chính xứ Thứ Năm
  25.06.2020
  9 giờ 30 Xanh
  16 Cha Tôma Nguyễn Công Binh Dưỡng bệnh tại TGM 25.06.2020
  17 Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Đức Giáo họ Bl. Kỳ Bương Quản nhiệm Thứ Sáu
  26.06.2020
  9 giờ Xanh
  18 Cha Giuse Nguyễn Minh Đạt Giáo xứ Phù Mỹ Phó xứ Chúa Nhật
  28.06.2020
  19 Cha Simon Phêrô Võ Hoàng Sâm Giáo xứ Quảng Ngãi Phó xứ Chúa Nhật
  28.06.2020
  THÁNG BẢY
  20 Cha Carôlô Nguyễn Phan Huy Dũng Giáo họ Bl. Hòa Mục Quản nhiệm Thư Tư
  01.07.2020
  9 giờ Xanh
  21 Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Thắng Giáo xứ Tân Dinh Chính xứ Thứ Năm
  02.07.2020
  9 giờ Xanh
  22 Cha Phêrô Võ Thanh Nhàn Giáo xứ Gò Thị Chính xứ Thứ Sáu
  03.07.2020
  9 giờ Đỏ
  23 Cha Phêrô Nguyễn Văn Kính Hưu dưỡng tại Làng Sông 03.07.2020
  24 Cha Phanxicô X. Nguyễn Văn Toàn Giáo xứ Gò Thị Phó xứ 03.07.2020

   

  Kính mời Quý Cha tham dự thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho quý Cha nhận sở mới. Con xin chân thành cảm ơn.
  Vp. TGM Qui Nhơn,
  Lm. Anrê Huỳnh Tấn Nha
  <