Thuyên Chuyển Linh Mục Phan Thiết Tháng 7/2019

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục 
Tháng 7/2019

Stt Linh mục Nhiệm sở mới Thời gian Thánh lễ
nhận xứ
Lễ 
phục
1 Phaolô Nguyễn Trọng BÁU Giáo xứ
Phú Hội
9g00
15/7/2019
Cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất Màu trắng
2 Gioan B. Nguyễn Trường HẢI Giáo xứ
Giuse
9g00
16/7/2019
Cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất Màu trắng
3 Phêrô Nguyễn Văn QUANG Giáo xứ Đồng Tiến 9g00
17/7/2019
Cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất Màu trắng
4 Phêrô Nguyễn Xuân ANH Giáo xứ Phaolô 9g00
18/7/2019
Cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất Màu trắng
5 Phaolô Nguyễn Văn NGỤ Giáo xứ
Tân Tạo
9g00
19/7/2019
Cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất Màu trắng
6 Nicôla Huỳnh ĐỨC Giáo xứ
Phú Quý
18g30
20/7/2019
CN XVI Thường Niên Màu xanh
7 Antôn Hồ Tấn KHẢ Giáo xứ
Vinh Phú
9g00
22/7/2018
Thánh Maria Mađalêna Màu trắng
<