Thuyên chuyên linh mục Long Xuyên tháng 7/2019

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN
CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC THÁNG 7/2019
***

Văn phòng Tòa Giám Mục Long Xuyên kính báo quý Cha được thuyên chuyển
tháng 7/2019.
1. Cha Giuse Nguyễn Đức Hước
Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Kim Hòa K.G1 – G.Hạt Vĩnh An
Nhiệm sở mới: Hưu tại nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Thạnh An (Rời Gxứ
10/6/2019)
2. Cha Giuse Nguyễn Tuấn Thịnh
Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Kim Hòa K.G1 – G.Hạt Vĩnh An
Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Kim Hòa K.G2 – G.Hạt Vĩnh An
(Nhận nhiệm vụ ngày 15/6/2019)
***
3. Cha Phêrô Nguyễn Quốc Tiên
Đương nhiệm: Linh mục Quản sở G.Họ La Vang – G.Hạt Tân Thạnh
Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ An Phú – Châu Đốc (Nhận nhiệm
sở ngày 2/6/2019)
4. Cha Phaolô Nguyễn Thế Hiển
Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Cái Đôi – G.Hạt Chợ Mới
Nhiệm sở mới: Linh mục Quản Sở G.Họ La Vang – G.Hạt Tân Thạnh
5. Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quân
Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ An Hòa – G.Hạt Long Xuyên
Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Cái Đôi – G.Hạt Chợ Mới
6. Cha Phêrô Nguyễn Đức Thắng
Đương nhiệm: Học tại EAPI – Manila – Phi Luật Tân
Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ An Hòa – G.Hạt Long Xuyên
7. Cha Giuse Khuất Nguyễn Kim Bảo
Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ An Hòa – G.Hạt Long Xuyên
Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Lộ Đức – G.Hạt Long Xuyên
8. Cha Gioan B. M. Nguyễn Đức Thảo (CRM)
Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Cái Đôi – G.Hạt Chợ Mới
Nhiệm sở mới: Linh mục Phó xứ An Sơn – G.Hạt Vĩnh An
***
9. Cha Giuse nguyễn Văn Tinh
Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Thanh Hải – G.Hạt Vĩnh Thạnh
Nhiệm sở mới: Dưỡng bệnh tại Nhà hưu dưỡng LM Thạnh An (Rời GXứ
19/6/2019)
10. Cha Giuse Nguyễn Trí Diễm
Đương nhiệm: Linh mục Quản sở G.Họ Kitô Vua K.1b – G.Hạt Tân Hiệp
Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Thanh Hải K.D2 – G.Hạt Vĩnh
Thạnh
11. Cha Giuse Đỗ Xuân Ngọc
Đương nhiệm: Chữa bệnh
Nhiệm sở mới: Linh mục Quản sở G.Họ Kitô Vua K.1b – G.Hạt Tân Hiệp
***
12. Cha Antôn Phạm Duy Tân
Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Ngọc Thạch – G.Hạt Vĩnh Thạnh
Nhiệm sở mới: Đi học tại Manila – Phi Luật Tân (Rời GXứ 13/6/2019)
13. Cha Vinhsơn Vũ Quốc Tuấn
Tân Linh Mục
Nhiệm sở: Linh mục Phó G.Xứ Ngọc Thạch – G.Hạt Vĩnh Thạnh
***
14. Cha Vinhsơn Lê Hoài Tâm
Tân Linh Mục
Nhiệm sở: Linh mục Phó G.Xứ Phú An – G.Hạt Châu Đốc
15. Cha Giuse Nguyễn Quang Minh
Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Phú An – G.Hạt Châu Đốc
Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Châu Đốc – G.Hạt Châu Đốc
16. Cha Phêrô Bùi Minh Chiến
Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Châu Đốc – G.Hạt Châu Đốc
Nhiệm sở mới: Linh mục Quản sở G.Họ Mẫu Tâm K.B2 – G.Hạt Vĩnh Thạnh
17. Cha Giuse Trần Thành Công
Đương nhiệm: Linh mục Quản sở G.Họ Mẫu Tâm K.B2 – G.Hạt Vĩnh Thạnh
Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh Xứ G.Xứ Tân Lập – G.Hạt Hà Tiên
18. Cha Phaolô Nguyễn Đức Thiện
Đương nhiệm: Linh mục Chánh Xứ G.Xứ Tân Lập – G.Hạt Hà Tiên
Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh Xứ G.Xứ Mong Thọ – G.Hạt Rạch Giá
19. Cha Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh
Đương nhiệm: Linh mục Chánh Xứ G.Xứ Mong Thọ – G.Hạt Rạch Giá
Nhiệm sở mới: Linh Hướng Tu đoàn Thiên Phúc – TP.Hồ Chí Minh
20. Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Thức
Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Mong Thọ – G.Hạt Rạch Giá
Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Đồng Tâm K.3b – G.Hạt Tân Thạnh
***
21. Cha Luca Nguyễn Chí Ty
Tân Linh Mục
Nhiệm sở: Linh mục Phó G.Xứ Môi Khôi (Láng Sen) – G.Hạt Vĩnh An
22. Cha Giuse Phạm Ngọc Thảo
Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Môi Khôi (Láng Sen) – G.Hạt Vĩnh An
Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Cần Xây – G.Hạt Long Xuyên
23. Cha Giuse Nguyễn Đức Thịnh
Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Cần Xây – G.Hạt Long Xuyên
Nhiệm sở mới: Chuẩn bị đi học chuyên môn
***
24. Cha Vinhsơn Đỗ Chí Quang
Đương nhiệm: Linh mục Chánh Xứ G.Xứ Thái An – Rivera ,G.Hạt Tân Hiệp
Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh Xứ G.Xứ Tân Thuận K.0 – G.Hạt Tân Hiệp
25. Cha Hieronimo Nguyễn Văn Ngọ
Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Tân Thuận K.0 – G.Hạt Tân Hiệp
Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Thái An (Rivera) – G.Hạt Tân
Hiệp
26. Cha Vinhsơn Ngô Văn Tâm
Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Tân Bình, K.Đông Bình – G.Hạt Tân
Hiệp
Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Thánh Linh – G.Hạt Vĩnh Thạnh
27. Cha Giuse Phạm Văn Thoán
Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Thánh Linh K.D1 – G.Hạt Vĩnh
Thạnh
Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Hợp Tiến K.B2 – G.Hạt Vĩnh
Thạnh
28. Cha Giuse Trần Văn Thịnh
Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Hợp Tiến K.B2 – G.Hạt Vĩnh
Thạnh
Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Hưng Văn Phú Quốc – G.Hạt Rạch
Giá
29. Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Cảnh
Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Hưng Văn Phú Quốc – G.Hạt Rạch
Giá
Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ C.Xứ Đất Hứa – G.Hạt Hà Tiên
30. Cha Giuse Nguyễn Hải Bằng
Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Đất Hứa – G.Hạt Hà Tiên
Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Đền Thánh Giuse – G.Hạt Rạch
Giá và Giám đốc Nhà Hưu Dưỡng Linh mục Rạch Giá
31. Cha Matthia Vũ Văn Thương
Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Đền Thánh Giuse và Giám đốc
Nhà hưu dưỡng LM Rạch Giá – G.Hạt Rạch Giá
Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Vinh Sơn K.0 – G.Hạt Tân Hiệp
32. Cha Giuse Trương Trung Hưng
Dương Nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Vinh Sơn K.0 – G.Hạt Tân Hiệp
Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Giuse K.7b – G.Hạt Tân Thạnh
***
33. Cha Daminh Đặng Văn Trung
Đương nhiệm: Linh mục Quản sở GHọ Thánh Tâm K.3a – G.Hạt Tân Thạnh
Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Tân Thành Phụ trách GHọ Vinhsơn K.4b
– G.Hạt Tân Thạnh
34. Cha Phêrô Cao Quang Vinh
Đương nhiệm: Linh mục Phó GXứ Tân Thành K.4b – G.Hạt Tân Thạnh
Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Giu-Đức K.8b – G.Hạt Tân Thạnh
***
35. Cha Gioan B. Nguyễn Công Lệnh
Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Thánh Gia K.Thày Ký – G.Hạt Tân
Thạnh
Nhiệm sở mới: Linh mục Quản sở G.Họ Kitô Vua K.C1 – G.Hạt Tân Thạnh
36. Cha Vinh Sơn Nguyễn Minh Phụng
Tân Linh Mục
Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp – G.Hạt Tân Hiệp
37. Cha Gioan Nguyễn Bỉnh Khiêm
Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp – G.Hạt Tân Hiệp
Nhiệm sở mới: Chuẩn bị đi học chuyên môn
***
38. Cha Vinhsơn Nguyễn Thế Khanh
Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Rạch Giá – G.Hạt Rạch Giá
Nhiệm sở mới: Linh mục Quản Sở G.Họ Hòn Tre (Rạch Giá) – G.Hạt Rach
Giá
39. Cha Gioan Nguyễn Minh Nhựt
Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Trung Thành – G.Hạt Tân Thạnh
Nhiệm sở mới: Chuẩn bị học chuyên môn
40. Cha Phêrô Võ Văn Phúc
Đương nhiệm: Tân Linh Mục
Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Trung Thành K.8 – G.Hạt Tân Thạnh
***
41. Cha Giuse Đỗ Đình Hiếu
Đương nhiệm: Tân Linh Mục
Nhiệm sở mới: Linh mục Phó Giáo xứ Thánh Giuse K.E2 – G.Hạt Vĩnh An
42. Cha Daminh Nguyễn Tuấn Kiệt
Đương nhiệm: Tân Linh Mục
Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ An Bình K.F – G.Hạt Vĩnh An
43. Cha Giuse M. Vũ Viết Thịnh (CRM)
Đương nhiệm: Tân Linh Mục
Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Hòn Đất – G.Hạt Hà Tiên
44. Cha Phanxicô M. Trần Đình Hoành (CRM)
Đương nhiệm: Linh mục Phó Gx An Bình Đầu Kênh F – G.Hạt Vĩnh An
Nhiệm sở mới: Linh mục Phó Gx Hòn Đất – Ghạt Hà Tiên
45. Cha Giuse M. Phạm Quốc Lộc (CRM)
Đương nhiệm: Tân Linh Mục
Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Minh Châu – G.Hạt Rạch Giá
46. Cha Giuse Nguyễn Quang Huy
Đương nhiệm: Tân Linh Mục
Nhiệm sở mới: Phục vụ tại Gphận La Rochelle – Giáo Hội Pháp
47. Cha Giuse Nguyễn Thế Tào
Đương nhiệm: Tân Linh Mục
Nhiệm sở mới: Phục Vụ tại G.Phận La Rochelle – Giáo Hội Pháp
Long Xuyên, ngày 11 tháng 07 năm 2019
Phêrô Nguyễn Văn Kiệt
Linh mục Chưởng Ấn


thuyen chuyen linh muc long xuyen 2019

<