Thuyên Chuyển Linh Mục giáo phận Cần Thơ năm 2019

  1. Thứ Ba, ngày 15-01-2019: Cha An-rê Hồng Anh Kiệt nhận nhiệm sở họ đạo Đất Sét.
  2. Thứ Tư, ngày 16-01-2019: Cha Gs. Nguyễn Văn Hùng nhận nhiệm sở họ đạo Trà Ban.
  3. Thứ Năm, ngày 17-01-2019: Cha Lc. Nguyễn Hùng Cường nhận nhiệm sở họ đạo Giuse.
  4. Thứ Sáu, ngày 18-01-2019: Cha Tm. Hồ Thanh Minh nhận nhiệm sở họ đạo Lương Hòa.
  5. Thứ Bảy, ngày 19-01-2019: Cha Gs. Nguyễn Hoàng Minh nhận nhiệm sở họ đạo Cái Tắc

MVTT/GPCT

<