Thông báo về việc bình thường hoá các cử hành Phụng vụ và các sinh hoạt Mục vụ trong giáo phận Bùi Chu

Thông báo về việc bình thường hoá các cử hành Phụng vụ và các sinh hoạt Mục vụ trong giáo phận Bùi Chu

Trực tiếp Thánh Lễ

Thông báo về việc bình thường hoá các cử hành Phụng vụ và các sinh hoạt Mục vụ trong giáo phận

Thông báo về việc bình thường hoá các cử hành Phụng vụ và các sinh hoạt Mục vụ trong giáo phận Bùi Chu