Thông báo thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục giáo phận Vinh tháng 12/2018

GIÁO PHẬN VINH
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
   Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Đt: 0365 415 615 | 0948 051 966;
Email: vptgmvinh@gmail.com
           Số: 3818/TB-TGM

                        Xã Đoài, ngày 18 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v: Thuyên chuyển và bổ nhiệm Linh mục trong Giáo phận Vinh, tháng 12/2018
_____________________

Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sỹ, Chủng sinh và toàn thể quý ông bà anh chị em giáo dân Giáo phận Vinh.

Vì nhu cầu mục vụ, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh quyết định thuyên chuyên và bổ nhiệm các Linh mục trong Giáo phận. Dưới đây là danh sách các Linh mục được thuyên chuyển và bổ nhiệm:

I. TỈNH NGHỆ AN

1. Linh mục Phêrô Lê Xuân An, quản xứ Lãng Điền, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Mô Vĩnh, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

2. Linh mục Fx. Trần Minh Chiến, quản xứ Làng Anh, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Lãng Điền, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

3. Linh mục Giuse Nguyễn Duy Phương, quản xứ Mô Vĩnh, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Làng Anh, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

4. Linh mục Phaolô Chu Đức Phái, quản xứ Đức Lân, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản nhiệm chuẩn giáo xứ Cự Tân, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

5. Linh mục Giuse Trần Đức Mai, quản xứ Lộc Thủy, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Đức Lân, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

6. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn, quản xứ Phúc Yên, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, nay được nghỉ dưỡng bệnh.

7. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Sơn, quản xứ Thuận Giang, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Phúc Yên, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

8. Linh mục J.B. Nguyễn Vạn Sáng, quản xứ Văn Thành xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Thuận Giang, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

9. Linh mục Phêrô Hồ Văn An, quản xứ Mỹ Hòa, xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Văn Thành, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

10. Linh mục J.B. Hoàng Xuân Lập, quản xứ Yên Đại, xã Nghi Phú, thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An, nay được cử đi học.

11. Linh mục Lu-y Nguyễn Văn Nga, quản xứ Lập Thạch, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Yên Đại, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

12. Linh mục Giuse Phạm Ngọc Quang, quản xứ Yên Lạc, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Lập Thạch, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

13. Linh mục Phêrô Tự Hồ Sỹ Huyền, quản xứ Đồng Lam, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Yên Lạc, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

14. Linh mục Giuse Tô Văn Toản, quản nhiệm chuẩn giáo xứ Song Thủy, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Đồng Lam, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

15. Linh mục Giuse Hoàng Đức Nhân, quản xứ Mỹ Dụ, xã Hưng Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản nhiệm chuẩn giáo xứ Phúc Thịnh, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

16. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Dũng, phó xứ Cầu Rầm, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Mỹ Dụ, xã Hưng Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

17. Linh mục Phêrô Lưu Văn Thành, quản xứ Thượng Lộc, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Đồng Vông, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

18. Linh mục Antôn Nguyễn Quang Tuấn, quản xứ Trang Cảnh, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Thượng Lộc, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

19. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Liêm, quản xứ Trung Song, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Trang Cảnh, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

20. Linh mục Giuse Phan Sỹ Phương, quản xứ kiêm quản hạt Nghĩa Yên, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Trung Song, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

21. Linh mục Giuse Trần Ngọc Liêm, quản xứ Thanh Tân, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Đại Yên, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

22. Linh mục J.B. Nguyễn Đức Nghĩa, phó quản nhiệm Trung tâm Hành hương Trại Gáo, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Thanh Tân, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

23. Linh mục Micae Trần Định, quản xứ Kẻ Đọng, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Đồng Lạc, xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

24. Linh mục Giuse Trương Văn Hân, phó xứ Xã Đoài, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay được cử đi học.

25. Tân linh mục J.B. Nguyễn Thế Anh, giáo xứ Cửa Lò, Nghệ An, nay được bổ nhiệm phó xứ Cầu Rầm, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

26. Tân linh mục Giuse Trần Văn Duyệt, giáo xứ Nhân Hòa, Nghệ An, nay được bổ nhiệm phó xứ Đông Tháp, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

27. Tân linh mục J.B. Phạm Đình Hải, giáo xứ Thuận Nghĩa, Nghệ An, nay được bổ nhiệm phó xứ Hậu Thành, xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

28. Tân linh mục Giuse Trần Công Hường, giáo xứ Lâm Xuyên, Nghệ An, nay được bổ nhiệm phó xứ Yên Đại, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, kiêm đặc trách mục vụ sinh viên Công giáo.

29. Tân linh mục J.B. Đoàn Văn Huy, giáo xứ Hội Nguyên, Nghệ An, nay được bổ nhiệm phó xứ Xã Đoài, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

30. Tân linh mục Antôn Lê Đức Khả, giáo xứ Rú Đất, Nghệ An, nay được bổ nhiệm phó xứ Tân Lộc, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

31. Tân linh mục Antôn Nguyễn Văn Khánh, giáo xứ Phù Long, Nghệ An, nay được bổ nhiệm phó xứ Mỹ Yên, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

32. Tân linh mục Phêrô Hồ Hữu Liên, chuẩn giáo xứ Cự Tân, Nghệ An, nay được bổ nhiệm phó xứ Kẻ Gai, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

33. Tân linh mục Giuse Nguyễn Văn Linh, giáo xứ Song Ngọc, Nghệ An, nay được bổ nhiệm phó quản nhiệm Trung tâm Hành hương Trại Gáo, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

34. Tân linh mục J.B. Lê Văn Phong, giáo xứ Cồn Cả, Nghệ An, nay được bổ nhiệm phó xứ Kẻ Dừa, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

35. Tân linh mục Giuse Phạm Văn Phượng, giáo xứ Đức Lân, Nghệ An, nay được bổ nhiệm phó xứ Phú Vinh, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

36. Tân linh mục Phêrô Đinh Văn Quyền, giáo xứ Bàn Thạch, Nghệ An, nay được bổ nhiệm phó xứ Quan Lãng, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

37. Tân linh mục J.B. Châu Long Thiên, giáo xứ Thuận Nghĩa, Nghệ An, nay được bổ nhiệm phó xứ Thanh Dạ, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

38. Tân linh mục Phêrô Phạm Văn Thuyên, giáo xứ Quan Lãng, Nghệ An, nay được bổ nhiệm phó xứ Thuận Nghĩa, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

39. Tân linh mục Phaolô Nguyễn Văn Toán, giáo xứ Rú Đất, Nghệ An, nay được bổ nhiệm phó xứ Cồn Cả, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

40. Tân linh mục Antôn Nguyễn Văn Trí, giáo xứ Nghi Lộc, Nghệ An, nay được bổ nhiệm phó xứ Yên Đại, xã Nghi Phú, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.

41. Tân linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Tú, giáo xứ Trang Cảnh, Nghệ An, nay được bổ nhiệm phó giáo họ độc lập Con Cuông, xã Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

42. Tân linh mục Antôn Nguyễn Văn Vân, giáo xứ Vạn Phần, Nghệ An, nay được bổ nhiệm phó xứ Quy Hậu, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

II. TỈNH HÀ TĨNH

43. Linh mục Phêrô Trần Tùng, quản xứ Gia Phổ, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nay được nghỉ hưu.

44. Linh mục Phêrô Phan Văn Tập, quản xứ Ngô Xá kiêm quản hạt Cẩm Xuyên, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Gia Phổ, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

45. Linh mục Micae Hoàng Xuân Hường, quản xứ kiêm quản hạt Văn Hạnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Ngô Xá kiêm quản hạt Cẩm Xuyên, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

46. Linh mục Phêrô Hoàng Biên Cương, quản xứ kiêm quản hạt Kỳ Anh, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ kiêm quản hạt Văn Hạnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

47. Linh mục Phêrô Lê Nam Cao, quản xứ kiêm quản hạt Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ kiêm quản hạt Kỳ Anh, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

48. Linh mục Phêrô Trần Đình Lai, quản xứ Đông Yên, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ kiêm quản hạt Nghĩa Yên, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

49. Linh mục Phaolô Nguyễn Đình Phú, quản xứ Đông Tràng, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Đông Yên, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

50. Linh mục J.B. Nguyễn Minh Tường, phó xứ Nghĩa Yên, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Đông Tràng, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

51. Linh mục J.B. Bùi Khiêm Cường, quản nhiệm chuẩn giáo xứ Đông Sơn, phường Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Kẻ Đọng, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

52. Linh mục Giuse Nguyễn Hồng Lĩnh, quản xứ Chúc A, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tĩnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản nhiệm chuẩn giáo xứ Đông Sơn, phường Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

53. Linh mục Mactinô Nguyễn Văn Bé, phó xứ Tràng Lưu, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Chúc A, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tĩnh Hà Tĩnh.

54. Linh mục J.B. Nguyễn Công Duyệt, CSsR., nay được bổ nhiệm quản xứ Lộc Thủy, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

55. Linh mục Giuse Trần Văn Học, phó xứ Yên Đại, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, kiêm đặc trách mục vụ sinh viên Công giáo, nay được thuyên chuyển về Văn phòng Tòa Giám mục tại Hà Tĩnh, xã thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

56. Linh mục Antôn Nguyễn Thanh Tịnh, quản xứ Cồn Sẻ, phường Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm về Văn phòng Tòa Giám mục tại Hà Tĩnh, xã thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

57. Linh mục Giuse Phan Đình Trung, quản xứ Thịnh Lạc, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển về Văn phòng Tòa Giám mục tại Hà Tĩnh, xã thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

58. Tân linh mục Phaolô Nguyễn Văn Đức, giáo xứ Lộc Thủy, Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm phó xứ Tràng Lưu, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

59. Tân linh mục Phaolô Lê Văn Hùng, giáo xứ Hòa Thắng, Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm phó xứ Tĩnh Giang, phường Tân Giang, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

60. Tân linh mục Antôn Nguyễn Trường Thi, giáo xứ Tràng Lưu, Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm phó xứ Làng Truông, xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

III. TỈNH QUẢNG BÌNH

61. Linh mục Gioan Nguyễn Phương Hướng, quản xứ Đồng Troóc kiêm quản hạt Nguồn Son, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ kiêm quản hạt Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

62. Linh mục Phêrô Trần Ngọc Hưởng, quản xứ Kinh Nhuận, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nay được bổ nhiệm quản xứ Đồng Troóc kiêm quản hạt Nguồn Son, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

63. Linh mục Antôn Tô Quang Hùng, phó xứ Văn Hạnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, kiêm thư ký ĐGM Phụ tá, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Kinh Nhuận, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

64. Linh mục Phêrô Nguyễn Đại, quản xứ Gia Hưng, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản nhiệm chuẩn giáo xứ Ba Đồn, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

65. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng, quản xứ Diên Trường, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Gia Hưng, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

66. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hảo, giáo xứ Hướng Phương, Quảng Bình, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Diên Trường, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

67. Linh mục Tôma Võ Minh Danh, phó giám đốc Trụ sở Giáo phận Vinh tại miền Nam, 32 Nguyễn Bình Khiêm, Đakao, quận I, Tp. HCM, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản nhiệm chuẩn giáo xứ Bàu Sen, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

68. Tân linh mục Phêrô Lê Văn Duyệt, giáo xứ Lạc Sơn, Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm phó xứ Trung Quán, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

69. Tân linh mục Phêrô Nguyễn Hùng Hải, giáo xứ Hướng Phương, Quảng Bình, nay được bổ nhiệm phó xứ Hà Lời, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

70. Tân linh mục J.B. Mai Văn Quốc, giáo xứ Văn Hạnh, Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm phó xứ Kim Lũ, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

71. Tân linh mục Antôn Nguyễn Văn Trọng, giáo xứ Đồng Tâm, Nghệ An, nay được bổ nhiệm phó xứ Tam Tòa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

72. Tân linh mục Phêrô Phùng Văn Tuấn, giáo xứ Phù Ninh, Quảng Bình, nay được bổ nhiệm phó xứ Minh Cầm, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

73. Tân linh mục Antôn Đậu Duy Vinh, giáo xứ Đông Sơn, Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm phó xứ Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Vậy, Văn phòng Tòa Giám mục trân trọng thông báo và kính xin quý Cha cùng toàn thể quý ông bà anh chị em chung lời cầu nguyện cho Giáo phận cũng như cho quý Cha được thuyên chuyển và bổ nhiệm đợt này.

Hiệp nhất và bình an trong Chúa Kitô,

TM. VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
(Đã ký & đóng dấu)
Lm. Phanxicô X. Nguyễn Hồng Ân
Chánh Văn Phòng

 

 

<