Thông báo thánh lễ truyền chức linh mục Phát Diệm năm 2018

Đức cha Giuse Nguyễn Năng – GM Phát Diệm sẽ chủ sự Thánh lễ truyền chức linh mục cho các thầy Phó Tế có tên dưới vào lúc 8h30 ngày 30 tháng 8 năm 2018 tại nhà thờ Chính Tòa Phát Diệm.

  1. Giuse Trần Văn Đỉnh,
  2. Phaolô Trần Văn Đông,
  3. Giuse Nguyễn Anh Sơn,
  4. Phêrô Nguyễn Văn Thiện,
  5. Giuse Vũ Văn Thiện,
  6. Tôma Phạm Văn Triển,
  7. Giuse Nguyễn Văn Tuyên,
  8. Giuse Hoàng Đình Từ,
  9. Gioan Baotixita Lê Ngọc Vân

 

thánh lễ truyền chức linh mục Phát Diệm năm 2018

<