Thông báo Thánh Lễ truyền chức Phó Tế giáo phận Đà Nẵng 2019

Video Thánh Lễ
Hình ảnh Thánh Lễ

<