Thông báo của Tòa TGM Huế về Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế ngày 19.3.2019

  1. Xem thêm: Thánh lễ truyền chức Linh Mục 2018 tại TGP Huế
  2. Sự kiện: Thánh lễ truyền chức Phó Tế 2019 tại TGP Huế
  3. ảnh: Thánh lễ truyền chức Phó Tế 2019 tại TGP Huế
    Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế ngày 19.3.2019

Xem thêm: Thánh lễ truyền chức Linh Mục 2018 tại TGP Huế

<