Thiết lập và bổ nhiệm hội đồng mục vụ tổng giáo phận Huế

Văn thư thiết lập và bổ nhiệm Hội Đồng Mục Vụ TGP Huế


<