Thiệp mời lễ tấn phong Cha GIUSE Nguyễn Đức Cường

THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC

Cha GIUSE Nguyễn Đức Cường

sẽ được cử hành lúc 07g00, thứ tư, ngày 27/06/2018
tại Nhà Thờ Chính Tòa Thanh Hóa
do Đức TGM. Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế.

Video sự kiện: Thánh lễ tấn phong Cha GIUSE Nguyễn Đức Cường – Giám Mục Thánh Hóa

<