Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục TGP Hà Nội tháng 5-2020

Trực tiếp Thánh Lễ

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

40 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

THÔNG BÁO VỀ NHÂN SỰ

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

Kính thưa Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh Chị Em,

Vì nhu cầu của Tổng Giáo phận, sau khi suy nghĩ, cầu nguyện và bàn hỏi với Ban Tư Vấn, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã có một số quyết định về mặt nhân sự như sau:

1. Thiết lập và bổ nhiệm Ban Ơn gọi.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 09/5/2020. Ban Ơn gọi bao gồm các thành viên:

Cha Toma Aq. Nguyễn Xuân Thuỷ

Cha Giuse Tạ Minh Quý (chính thức thi hành sứ vụ khi đi du học về, khoảng tháng 10/2020)

Cha Antôn Trần Văn Phú (chính thức thi hành sứ vụ khi đi du học về, khoảng tháng 6/2020)

Cha Giuse Nguyễn Anh Đua

2. Thiết lập và bổ nhiệm Ban Kiến thiết Trung tâm mục vụ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 09/5/2020. Ban Kiến thiết bao gồm các thành viên:

Cha Giuse Nguyễn Văn Tuấn

Cha Toma Aq. Nguyễn Xuân Thuỷ

Cha Gioan Nguyễn Văn Toàn

Cha Phaolô Nguyễn Huy Trình

Cha Phêrô Bùi Ngọc Tuấn

3. Thuyên chuyển và bổ nhiệm một số linh mục.

Các bổ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 25/5/2020.

Cha Giuse Đỗ Văn Tuyến, Đặc trách Nhà ứng sinh, thuyên chuyển làm Chính xứ Cát Thuế.

Cha Antôn Phạm Văn Giảng, Giám quản xứ Cát Thuế, thuyên chuyển làm Chính xứ Đại Lại, kiêm nhiệm xứ Tiên Hào.

Cha Giuse Nguyễn Văn Hinh, phó Đặc trách Nhà ứng sinh, thuyên chuyển làm Chính xứ Vân Đình, kiêm nhiệm xứ Giang Soi.

Cha Toma Aq. Nguyễn Xuân Thuỷ, Chính xứ Tân Lạc, thuyên chuyển làm Trưởng Ban Ơn gọi và Tuyên uý Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội.

Cha Giuse Nguyễn Văn Tuấn, Giám quản Vân Đình kiêm nhiệm Giang Soi, thuyên chuyển làm Trưởng Ban Kiến thiết và Chính xứ Tân Lạc.

Cha Phanxicô X. Nguyễn Văn Xuân, Chính xứ Đại Lại, thuyên chuyển làm Đặc trách Nhà tình thương Đồng Gianh, trực thuộc Caritas Tổng Giáo Phận.

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2020

Lm. Alphongso Phạm Hùng
Chánh Văn Phòng Toà Tổng Giám mục Hà Nội